FAQs Complain Problems

सूचना

सूचना तथा समाचार

सेवा करारमा कर्मचारीको लागि दरखास्त फारम /प्रवेश पत्र

दरभाउ (कोटेशन) पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना (प्रथम पटक प्रकाशित)

पशु चिकित्सक पदमा सेवा करारमा लिने सम्बन्धी सुचना

कृषि अधिकृत र सुचना प्रविधि अधिकृत पदमा सेवा करार लिने सम्बन्धी सुचना

सूचीकृत हुन आउने सम्बन्धी सूचना (तेस्रो पटक प्रकाशित)

Pages